AnasayfayelikHaber hbarFirma RehberiSitene EkleRss

2020-03-23 17:41:18 Fatura demeleri ertelenmeli 2020-03-13 17:35:38 Mansur yava'a izin vermediler 2020-03-12 16:18:14 stiklal marnn kablnn 99. yl kutland 2020-03-12 15:57:03 ubuk belediyesi korona'ya sava at 2020-03-12 15:24:40 Bu genelgeler neyin nesi 2020-03-11 18:27:08 Halil ibrahim zdemir mazbatasn ald 2020-03-06 18:33:09 ubuk terr madurlar derneinden yavuz halya teekkr 2020-03-04 18:30:15 Ankara bykehir belediyesine memur alnacak

Ankara bykehir belediyesine memur alnacak

ANKARA
04 Mart 2020 aramba 18:30:15

 

ANKARA BYKEHR BELEDYESNE LK DEFA ATANMAK ZERE MEMUR ALIMI


Ankara Bykehir Belediye Bakanl bnyesinde 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi olarak istihdam edilmek zere; Belediye tfaiye Ynetmelii hkmlerine gre aada unvan, snf, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS tr, KPSS taban puan ve dier artlar tamak kaydyla, belirtilen bo kadrolara aktan atama yoluyla itfaiye eri alnacaktr.

SN

Kadro Unvan

Hizmet Snf

Kadro Derecesi

Kadro Adedi

Nitelii

Cinsiyeti

KPSS Puan Tr

KPSS Puan

1

tfaiye Eri

GH

10

100

Ortaretim kurumlarnn tfaiyecilik ve Yangn Gvenlii Alan ve Dallarnn birinden mezun olmak. En az B snf src belgesi sahibi olmak.

Kadn/

Erkek

P94

En az 55 puan

2

tfaiye Eri

GH

10

200

tfaiyecilik ve Yangn Gvenlii veya Sivil Savunma ve tfaiyecilik nlisans programlarnn birinden mezun olmak. En az C Snf src belgesi sahibi olmak.

Kadn/

Erkek

P93

En az 60 puan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL VE ZEL ARTLAR: Ankara Bykehir Belediye Bakanlnn bo itfaiye eri kadrolar iin yaplacak bavurularda uyulmas gereken genel ve zel artlar aadadr.

1. BAVURU GENEL ARTLARI: lan edilen itfaiye eri kadrolarna atanmak iin bavuracak adaylarn 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fkrasnn (A) bendinde belirtilen aadaki genel artlara sahip olmalar gerekmektedir.

Trk Vatanda olmak,
Kamu haklarndan mahrum bulunmamak,
Trk Ceza Kanununun 53 nc maddesinde belirtilen sreler gemi olsa bile; kasten ilenen bir sutan dolay bir yl veya daha fazla sreyle hapis cezasna ya da affa uram olsa bile devletin gvenliine kar sular, Anayasal dzene ve bu dzenin ileyiine kar sular, zimmet, irtikp, rvet, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, gveni ktye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kartrma, edimin ifasna fesat kartrma, sutan kaynaklanan malvarl deerlerini aklama veya kaaklk sularndan mahkm olmamak,
Adaylar iin Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik ana gelmemi bulunmak yada askerlik ana gelmi ise muvazzaf askerlik hizmetini yapm yahut ertelenmi veya yedek snfa geirilmi olmak,
Grevini devaml yapmasna engel olabilecek akl hastal veya bedensel engeli bulunmamak,
lan edilen kadrolar iin aranan dier bavuru artlarn tamak,

2. BAVURU ZEL ARTLARI:

lan edilen itfaiye eri kadrolar iin, mezun olunan okul itibaryla renim artn tamak ve bu renimle ilgili olarak 2018 yl Kamu Personel Seme Snavndan (KPSS) alm yaplacak kadrolarn karssndaki puan trlerinden, belirtilen asgari KPSS puann alm olmak,
Tartlma ve llme a karnna, soyunuk ve plak ayakla olmak kaydyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadnlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan ksm ile kilosu arasnda ( ,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamas ve snavn yapld tarihte 30 yan doldurmam olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yaplacaktr,
Salk asndan kapal mekan, dar alan ve ykseklik gibi fobisi olmamak kaydyla itfaiye tekilatnn alma artlarna uygun olmalar,
tfaiyecilik ve Yangn Gvenlii veya Sivil Savunma ve tfaiyecilik nlisans programlarndan mezun olan adaylarn bavuru yapaca kadrolar iin itfaiye tekilatnn ihtiyacna gre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayl Karayollar Trafik Kanunu hkmlerince verilen en az C snf src belgesine sahip olmak,
Ortaretim kurumlarnn tfaiyecilik ve Yangn Gvenlii Alan ve Dallarnn birinden mezun olan adaylarn bavuru yapaca kadrolar iin itfaiye tekilatnn ihtiyacna gre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayl Karayollar Trafik Kanunu hkmlerince verilen en az B snf src belgesine sahip olmak,

3. BAVURU ESNASINDA ADAYLARDAN STENLEN BELGELER:

Bavuru srasnda;

Snava girmek isteyen adaylar, www.ankara.bel.tr adresi zerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacaklar BAVURU FORMUNA aadaki belgeleri ekleyeceklerdir.

Nfus czdan veya kimlik kartnn fotokopisi,
Diploma veya Mezuniyet belgesinin belgesinin asl veya noter onayl rnei (asl ibraz edilmek kaydyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
Yabanc Okul Mezunlar iin Denklik Belgesinin asl veya noter onayl rnei (asl ibraz edilmek kaydyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
Src belgesinin asl veya noter onayl rnei (asl ibraz edilmek kaydyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
KPSS Sonu Belgesinin SYM sitesinden alnan dorulama kodlu bilgisayar kts,
Askerlikle iliii olmadna dair beyan,
Grevini devaml olarak yapmaya engel bir durumu olmadna dair beyan,
2 adet biyometrik fotoraf (1 adedi forma yaptrlacak),
Adli sicil kayd belgesi (E-Devlet zerinden alnm kt)

4. BAVURU YER, TARH, EKL VE SRES:

Adaylar, szl snava katlabilmek iin;

30/03/2020 tarihinden 03/04/2020 tarihi mesai bitimine kadar, yukarda saylan belgeler ile birlikte, salk personeli gzetiminde boy ve kilo lm yapmak zere Ankara Bykehir Belediye Bakanl tfaiye Dairesi Bakanl Zbeyde Hanm Mahallesi Turgut zal 2 Bulvar No:9, 06070 skitler-Altnda/Ankara adresine ahsen mracaat ederek bavuru srecini tamamlayacaklardr.

Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmad halde yaplan bavurular, belediyemizce deerlendirmeye alnmayacaktr.

5.BAVURULARIN DEERLENDRLMES - BAVURUSU KABUL EDLENLERN LANI

T.C. Kimlik numaras ile SYM kaytlarnn uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarna gre sralanarak, en yksek puanl adaydan balamak zere atama yaplacak bo kadro saysnn be kat orannda aday szl snava arlacaktr,

Snava arlacak son sradaki adayla ayn puana sahip olan dier adaylar da snava arlacaktr,

Snava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanlar ile 09/04/2020 tarihinde belediyemiz web sayfas www.ankara.bel.tr adresinde ilan edilecek olup, adaylar snav giri belgelerine bu adres zerinden eriebilecektir.

Bu belge snava girite ibraz edilecektir. Snava katlma hakk elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktr.

6. SINAVIN YER, ZAMANI VE KONULARI:

Szl ve uygulamal snav 13/04/2020-17/04/2020 tarihleri arasnda Ankara Bykehir Belediyesi tfaiye Dairesi Bakanlnn Zbeyde Hanm Mahallesi Turgut zal 2 Bulvar No:9, 06070 skitler-Altnda/ANKARA adresindeki yerlekesinde yaplacaktr. Snavlar saat 09.00’da balayacaktr.

Szl ve uygulamal snav, ayn gn ierisinde bitirilemez ise ertesi gn devam edilecektir.

Snava girmeye hak kazand halde, ilan edilen snav tarihinde snava katlmayan ve/veya mazeretine binaen katlamayan adaylar, snav hakkn kaybetmi saylacaktr.

Szl snav;

Trkiye Cumhuriyeti Anayasas,
Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi,
657 sayl Devlet Memurlar Kanunu,
Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat,
konularn kapsar.

Uygulamal snav; kadro unvanna ilikin mesleki bilgi ve yetenein llmesi ile ara kullanm ve sportif dayankllk gibi zelliklerin llmesini kapsayacak ekilde yaplacaktr.

7.SINAV DEERLENDRME – SONULARA TRAZ:

tfaiye eri snavnda deerlendirme;

Szl snav; Trkiye Cumhuriyeti Anayasas, Atatrk lkeleri ve nklap Tarihi, 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu, Mahalli dareler ile ilgili Temel Mevzuat konularnda 25’er puan olmak zere toplamda 100 tam puan zerinden yaplr ve snav kurulu yelerince verilen puanlar ayr ayr tutanaa geirilir.

Uygulamal snav; 100 tam puan zerinden yaplr ve snav kurulu yelerince verilen puanlar ayr ayr tutanaa geirilir.

Snavda deerlendirme; snavn szl blmnn % 40’, uygulamal blmnn %60’ alnarak snav puan hesaplanr ve snav kurulu yelerince verilen puanlar ayr ayr tutanaa geirilir. Snavda baarl saylmak iin en az 60 puan alnmas arttr.

Adaylarn atamaya esas baar puan, Belediye tarafndan yaplan snav puan ile KPSS puannn aritmetik ortalamas alnmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz internet adresinde ilan edilir.

Adaylarn atanmaya esas baar puanlarnn ayn olmas halinde KPSS puan yksek olana ncelik tannr. En yksek baar puanndan balamak zere atama yaplacak kadro says kadar asl aday ve asl aday says kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asl ve yedek aday listeleri Belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrca yazl tebligat yaplacaktr.

Snav Kurulu; snav sonunda personel alm iin ilana kt kadrolardan, baar puanlarn dk bulduu veya yeterli bulmad takdirde snav duyurusunda ilan edilenlerin bir ksmn ya da hibirini alp almama hakkna sahiptir.

Bavuru ve ilemler srasnda geree aykr beyanda bulunduu veya herhangi bir ekilde gerei saklad tespit edilenlerin snavlar geersiz saylr ve bunlarn atamalar yaplmaz. Bu gibi durumlar tespit edilenlerin atamalar yaplm olsa dahi atamalar iptal edilir. Bu kiiler hibir hak talep edemezler ve haklarnda Cumhuriyet Basavclna su duyurusunda bulunulacaktr.

Snav sonularna, baar listesinin Belediyenin internet adresinde ilanndan itibaren yedi gn iinde yazl olarak itiraz edilebilir. tirazlar, snav kurulu tarafndan yedi gn ierisinde sonulandrlr ve ilgiliye yazl olarak bilgi verilir.

lan Olunur.

Ankara Bykehir Belediye Bakanl

Facebook'ta Payla
Bu Haber 177  kez okunmutur.  Editör refik bayram
Haber ubuk -Ankara bykehir belediyesine memur alnacak / 2020-03-04 18:30:15
Yorum ekle Bu haberi yazdrmak iin tklaynz

Yorum Yaz
Yorumlar
Kaytl yorum bulunamad
Dier Haberler


ubuk-Ankara zel Toplu tama aralarndan memnunmusunuz.
Evet
Hayr

Aktif Ziyareti         : 8
Bugn toplam         : 829
Toplam ziyareti     : 6441643

ANKARA

Nbeti eczane girilmemi